Svars: 4.30 kg

Dezinfekcijas līdzeklis "VIRUDES" 4 litri

Produkta kods: CLB4750021009020
13.90 17.99
Akcija spēkā no 29.09.2020 līdz 31.10.2020
Šāda kombinācija neeksistē
Pieejamība
Preces pieejamība mūsu birojā
Miera iela 82, Rīga Pieejams nosūtīšanai Pieejams nosūtīšanai 2-5 darba dienu laikā Pieejams nosūtīšanai 1-2 nedēļu laikā
Piegāde
Piegāde ar kurjeru uz biroju vai mājām
Pieejama Piegādes izmaksas no 4.75 €
Piegāde uz izņemšanas punktu
Pieejama Piegādes izmaksas no 1.49 €

VIRUDES ROKU UN VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

VIRUDES

Lietošanai gatavs roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis (uz spirta bāzes, satur glicerīnu un ūdeņraža peroksīdu).  Profesionālai  un patērētāju lietošanai. Baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota virucīda iedarbība. 

Lietošana roku dezinfekcijai: roku higiēniskai dezinfekcijai atbilstoši EN 1500. Uzklājiet uz rokām 3 ml produkta un ieberzējiet roku ādā vismaz 30 sekundes (līdz nožūst). Pārliecinieties, ka dezinfekcijas līdzeklis pilnīgi pārklāj nagu gultnes un pirkstu starpas.

Lietošana virsmu dezinfekcijai:  ātrai dezinfekcijai medicīnas nozarē, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, skaistumkopšanas nozarē, bērnudārzos un skolās. Virsmu dezinfekcijai izmantojiet izsmidzināšanas metodi. Ielejiet izsmidzinātājā, apsmidziniet virsmu un uzgaidiet, kamēr nožūst. Ja virsmas ir redzami netīras, pirms dezinfekcijas tās ir jānotīra.

BĪSTAMI! Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni turēt cieši noslēgtu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

Biocīda inventarizācijas nr: LV17032020/2265

Pielietošanas veidi:  1. produkta veids. Cilvēka higiēnai paredzētie biocīdi. 2. produkta veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem.

Biocīda aktīvā viela:  100 ml produkta satur 70 ml etanolu (CAS nr: 64-17-5; EK nr.: 200-578-6), 0,125 ml ūdeņraža peroksīdu (CAS nr. 7722-84-1; EK nr.: 231-765-0).

Biocīda preparatīvais veids: šķidrums.

Ieelpošana: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā, nodrošiniet mieru un elpošanai ērtu pozīciju un sazinieties ar ārstu. Ja cietušajam nav elpošanas, vai tā ir neregulāra vai apstājas, veiciet mākslīgo elpināšanu vai dodiet skābekli. To var darīt tikai apmācīts personāls. Elpināšana no mutes mutē var būt bīstama palīdzības sniedzējam. Ja cietušais ir bez samaņas, novietojiet pozīcijā uz sāniem un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Nodrošiniet elpceļu caurejamību.

Kontakts ar ādu: Skalot notraipīto ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Novelciet notraipīto apģērbu un apavus. Ja novērojami simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Kontakts ar acīm: Skalot acis ar lielu daudzumu ūdens paceļot augšējos un apakšējos acu plakstiņus. Pārbaudiet, vai kontaktlēcas ir izņemtas. Turpiniet skalot vismaz 15 minūtes. Ja novērojami simptomi, meklēt medicīnisku palīdzību.

Norīšana: Sliktas pašsajūtas gadījumā, meklēt medicīnisko palīdzību. Izskalojiet muti ar ūdeni. Izņemiet protēzes, ja tādas ir. Ja produkts ticis norīts, bet cietušais ir pie samaņas, dodiet cietušajam dzert ūdeni mazos daudzumos. Pārtrauciet to, ja cietušais jūtas slikti, jo vemšana var būt bīstama. NEIZRAISIET VEMŠANU, izņemot, ja to ir norādījis ārsts. Ja sākas vemšana, nolieciet cietušajam galvu uz leju, lai atvemtās masas nenokļūst elpceļos. Neko nedodiet caur muti bezsamaņā esošam pacientam. Ja cietušais ir bezsamaņā, novietojiet to pozīcijā uz sāniem un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Nodrošiniet elpceļu caurejamību.

Atkritumu apstrāde: Nododiet produkta atlikumus un iepakojumu licencētam atkritumu apsaimniekotājam. Nenopludiniet notekās.

Uzglabāšana: Uzglabāt temperatūrā no 5oC līdz 25oC.

Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. Partijas nr.: skatīt uz iepakojuma.

Tilpums: 4L